Energiapuusta Enemmän – bioenergialiiketoimintaa kehitetään Etelä-Savossa

Metsäkeskus ja Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy ovat käynnistäneet Energiapuusta Enemmän -hankkeen bioenergialiiketoiminnan kehittämiseksi Etelä-Savon alueella. Hankkeen tavoitteena on energiapuun saatavuuden edistäminen ja metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen, mikä mahdollistaa metsäbiomassan käytön lisäämistä Etelä-Savon energia- ja lämpölaitosten nykyisiä ja mahdollisia tulevaisuuden biojalostetuotannon tarpeita varten. 

Toinen painopiste hankkeessa on paikallisenergiakohteiden ja energiapuuliiketoiminnan kehittäminen. Metsäenergiaa hyödyntäviä pienaluelämpölaitoksia tarvittaisiin lisää, jotta lähienergian osuutta voidaan kasvattaa ja riippuvuutta tuontienergiasta edelleen vähentää. Metsäbiomassan jalostuksessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia on mm. kaupallisen pilketuotannon, laadukkaan polttohakkeen ja lämpöenergian tuotannossa.

Etelä-Savossa on runsaat metsävarat ja maakunnassa riittää metsäteollisuuden käytön yli jäävää metsäbiomassaa energiatuotannon tarpeisiin. Nuorten metsien hoitoa voidaan tehostaa paljon, jos puun kysyntä kasvaa ja käyttökohteita saadaan lisättyä. Metsäkeskus tuottaa metsänomistajille laserkeilauksella ajantasaista tietoa metsien hoito- ja hakkuutarpeista. Uusi laserkeilaukseen perustuva metsävaratieto hyödynnetään hankkeessa metsäenergian hankintakohteiden paikallistamiseen ja metsänomistajien aktivointiin nuorten metsien hoitoon.

Ilmastotavoitteiden myötä metsäenergian hyödyntäminen ja energiapuujalosteiden kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Energiapuusta Enemmän -hanke yhdistää Metsäkeskuksen metsävaratiedon hyödyntämisen ja metsänomistajayhteydet sekä Miktech:n Oy:n liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen metsäbiomassan jalostusketjun ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Hanke kuuluu Etelä-Savon Biosaimaa-klusterin työhön bioenergian käytön edistämiseksi. Yhteistyöverkostojen kehittäminen metsähakkeen isojen käyttäjien, paikallisenergiakohteiden toimijoiden ja metsäomistajien kesken varmistaa kohtuuhintaisen ja laadukkaan puupolttoaineen saatavuutta maakunnan energialaitoksille ja mahdollistaa metsähakkeen kysynnän ja jalostustoiminnan laajentamisen.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit sekä Savonlinnan Yrityspalvelut. EU-rahoituksen myöntävä viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Lisätiedot:

Kyösti Turkia, projektipäällikkö, Suomen metsäkeskuksen kaakon palvelualue, p. 0400 256 714 kyosti.turkia@metsakeskus.fi

Jussi Heinimö, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy  p. 040 544 0936, jussi.heinimo@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi© Biosaimaa 2017