Metsähakkeen käytön nykytila ja tulevaisuuden näkymät kiinnostivat metsäalan sidosryhmiä

Metsäenergian käytön nykytilaa, toimintaympäristön ja metsänhoidon haasteita metsäbiomassan käytön ja jalostuksen lisäämiselle Etelä-Savossa tarkasteltiin Mikkelissä 14.11.2016 pidetyssä Energiapuusta enemmän-seminaarissa. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Metsäkeskuksen järjestämä seminaari kokosi yhteen satakunta Etelä-Savon metsänomistajaa, metsäenergian hankintaketjun toimijaa ja metsäalan opiskelijaa pohtimaan metsäenergian käytännön haasteita uuden energia- ja ilmastostrategian julkistamisen kynnyksellä.

Metsähakkeen käyttö energiantuotantoon on lisääntynyt ja vakiintunut Etelä-Savossa ja sen ennakoidaan edelleen vahvistuvan.  Metsähakkeen osuus Etelä-Savon yhteensä seitsemän terawattitunnin kokonaisenergiankulutuksesta oli 12 % vuonna 2015, mikä on kolminkertainen verrattuna koko maan keskiarvoon. Metsähakkeen käyttömäärän vuotuiseen vaihteluun Etelä-Savossa vaikuttavat vuotuinen keskilämpötila, sähkön markkinahinta sekä energiapolitiikan ohjaus- ja tukikeinot.

Seminaarin esityksissä tuotiin kuitenkin esille vakava huoli metsäenergian kokonaistilanteesta, käyttötavoitteiden karkaamisesta ja puupolttoaineiden tämän hetken ylitarjonnan tilanteesta. Seminaarin alustajien Bioenergia ry:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Etelä-Savon Energia Oy:n, MTK:n metsälinjan, Metsäkeskuksen, Fixteri Oy:n, Kotimaiset Energiat Oy:n ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n puheenvuoroissa tuotiin esille energiapoliittisten ohjauskeinojen ja toimenpiteiden tarve metsähakkeen kilpailukyvyn ja puuenergian tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi verrattuna fossiilienergiaan. Energiapolitiikan ohjauskeinoilla tulisi turvata etenkin kaukolämpövoimaloiden yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kannattavuus. Tässä asiassa odotukset kohdistuvat pian julkistettavaan hallituksen energia- ja ilmastostrategiaan.

Metsähakkeen tuotannon väheneminen ja menekkivaikeudet viivästyttävät nyt kiireellisiä nuorten metsien pienpuuharvennuksia ja ovat johtamassa metsähoitorästien kasvuun.  Koneyrittäjien suhdannekyselyn mukaan 40 % puunkorjuu- ja haketusalan yrittäjistä pitää metsähakkeen suhdannenäkymää heikkona, mikä on johtanut mm hakeurakoitsijoita toiminnan sopeuttamiseen vähentyneeseen kysyntään. Metsähakkeen kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä tarvittaisiin nopeasti, jotta vajaakäytössä olevalle metsähakkeen tuotanto- ja kuljetuskapasiteetille saataisiin lisäkäyttöä ja sitä kautta myös purettua metsien hoitorästejä.

Metsäenergiaketjun tehostamista ja tuottavuuden parantamista tarvitaan myös biojalosteiden tuotannon kestävän raaka-ainepohjan luomiseen.  Seminaarissa todettiin metsähakkeen käytön määrältään suurimpien lisäysmahdollisuuksien Etelä-Savossa olevan tulevaisuudessa energia- ja materiaalikäyttöön suunnattujen biojalosteiden, kuten biohiilen, biohiilipellettien tai pyrolyysiöljyn tuotannossa. Maakunnan metsähakepotentiaalin todettiin riittävän hyvin myös biojalosteiden tuotantoon. Etelä-Savon metsien kestävästi hyödynnettävissä oleva metsähakepotentiaali on kaksi kertaa nykyisen metsähakkeen käyttömäärän suuruinen.

Jos kiinnostuit, seminaarin aineistot ovat Biosaimaa-sivustolla: http://biosaimaa.fi/aineistot -> Tilaisuuksien aineistot

 

Lisätiedot:

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Kyösti Turkia, bioenergian ja biotalouden asiantuntija, Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue, 0400 256 714 kyosti.turkia@metsakeskus.fi

 

Energiapuusta enemmän on Metsäkeskuksen Etelä-Savon alueyksikön ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteisesti toteuttama kehittämishanke, jonka tavoitteita ovat: energiapuun saatavuuden edistäminen ja metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen, metsänomistajien energiapuutiedon lisääminen ja uusien metsäpolttoainetta hyödyntävien käyttökohteiden perustaminen ja energiapuuliiketoiminnan kehittäminen. Hanke saa EAKR-rahoitusta, jonka on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liikeidean arvioinnista alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää yrityksestä www.mikseimikkeli.fi© Biosaimaa 2020