Selvitys: Biohiili on kustannustehokas uusiutuva energiamuoto ja soveltuu suoraan korvaamaan kivihiiltä

Biohiilipelletti on uusi ja kustannustehokas vaihtoehto uusiutuvan energian tuotantoon, todetaan Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n teettämässä selvityksessä. Biohiilipelletillä on merkittävää potentiaalia uusiutuvan energian tuotannossa, ja Suomen energiatukijärjestelmän uudistuessa biohiilelle olisikin perusteltua taata vastaava tuki kuin muille uusiutuville energiamuodoille.

Biohiilipelletti on biomassasta lämpökäsittelemällä valmistettua uusiutuvaa polttoainetta, joka vastaa polttoteknisiltä ominaisuuksiltaan kivihiiltä. Biohiilipelletti on uusi globaaleille markkinoille tulossa oleva tuote, jonka tuotannon ja käytön arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Kustannustehokkuus on keskeinen kriteeri uusiutuvien energialähteiden käytön tukemisessa. Koska biohiili on uusi polttoaine, sen kilpailukyvystä muihin uusiutuvan energian muotoihin nähden ei ole ollut juurikaan julkaistua tietoa saatavilla. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy teetti siksi selvityksen, jossa vertailtiin biohiilellä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa tuotetun sähkön kilpailukykyä muilla uusiutuvan energian muodoilla tuotettuun sähköön nähden. Selvityksen toteutti GreenStream Network.

– Vertailimme biohiilellä yhteistuotantolaitoksilla tuotetun sähkön laskennallisia tuotantokustannuksia mm. tuulivoiman ja puulauhdesähkön kustannuksiin. Selvityksen puitteissa tehdyt laskelmat osoittavat, että kivihiilen korvaaminen biohiilellä nykyisissä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa olisi kustannuksiltaan kilpailukykyinen keino lisätä uusiutuvan energian osuutta Suomessa, kertoo projektipäällikkö Roland Magnusson GreenStream Network Oyj:stä.

Vaikka biohiilen tuotantokustannukset ovat vaihtoehtoihin verrattuna kilpailukykyiset, biohiili ei kilpaile samalta lähtöviivalta muiden uusiutuvien energiamuotojen kanssa. Nykyinen uusiutuvan energian tukijärjestelmä rajaa metsähakkeesta valmistetulla biohiilellä tuotetun sähkön tuen ulkopuolelle. Tukijärjestelmää ollaan kuitenkin uudistamassa. Uudistusta suunnittelee Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä.

– Uudessa järjestelmässä biohiilellä tuotettua sähköä tulee tukea vastaavasti kuin muita uusiutuvia energiamuotoja. Tämä luo edellytyksiä tuoda biohiilipelletit kaupallisille markkinoille Suomessa, toteaa ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. – Biohiilellä on vaihtoehtoihin verrattuna merkittäviä etuja: sillä voidaan helposti korvata kivihiiltä olemassa olevissa alun perin kivihiilen polttoon suunnitelluissa voimalaitoksissa, ilman merkittäviä lisäinvestointeja nykyisiin tai uusiin laitoksiin. Biohiili vähentää siis suoraan kivihiilen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä, ja tukee näin Suomen tavoitteita luopua kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä.

Energiatukijärjestelmän uudistus ja tuen takaaminen biohiilelle edesauttaisivat biohiilipellettien tuotantoinvestointien toteuttamista. Tällä olisi myös aluetaloudellisia vaikutuksia: yksi 250 000 tonnia biohiiltä vuodessa tuottava tehdasyksikkö loisi yli 300 työpaikkaa, joista suurin osa syntyisi metsäbiomassan korjuuketjuun.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on työskennellyt pitkään ja määrätietoisesti luodakseen edellytyksiä biohiilipellettien teolliselle tuotannolle Mikkelin seudulla. Työn tuloksena Mikkeliin valmistui vuoden 2014 lopulla lähes teollisen mittakaavan demolaitos biohiilipellettituotantoon.

Lue Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla -esitys.

 

Lisätietoja:

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi, 040 544 0936

Roland Magnusson, projektipäällikkö, GreenStream Network Ltd., puh. 040 840 8004, roland.magnusson@greenstream.net

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa.

Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 -hanke edistää kaupallisten teollisen kokoluokan biojalostamoinvestointien ja biojalostustoiminnan syntymistä Mikkelin seudulle. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin seutu. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

GreenStream Network Ltd. on päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden markkinoilla toimiva yksityinen yritys, joka tuottaa neuvonantopalveluita sekä rahoittaa ja toteuttaa teollisuuden energiatehokkuusinvestointeja Kiinassa suomalaisella teknologialla.© Biosaimaa 2020